« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

Rokskola

Par uzņemšanu sazinies ŠEIT: https://forms.gle/K2YgbLZJEX8YqAWt7

BJMK Rokskola ir vienīgā akreditētā mūzikas skola, kas realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu „Rokmūzika”. Mācību ilgums Rokskolā ir 5 gadi, nodarbību skaits nedēļā – apmēram 8 mācību stundas (stundu skaits nedēļā var mainīties atbilstoši mācību plānam katrā klasē). Iegūtās prasmes un zināšanas ir stabils pakāpiens, lai audzēkņi kļūtu par profesionāliem mūziķiem rokmūzikas vai akadēmiskās mūzikas žanrā un varētu turpināt savu muzikālo izglītošanos Latvijas vai Pasaules mūzikas vidusskolās, koledžās  vai pat augstskolās. Viens no galvenajiem BJMK Rokskolas mērķiem ir palīdzēt jauniešiem atklāt muzicēšanas prieku un nezaudēt to, arī ja nākotnes profesija izvēlēta citā nozarē. Mūsu mērķis: alternatīva mūzikas izglītība atbalstošā vidē.

Paralēli vispārējai izglītībai, Rokskolā mācības var uzsākt jebkurš interesents atbilstošā vecumā,  kurš pierāda sevi uzņemšanas procesā kā motivētu un ar iespējām attīstīt savas muzikālās prasmes. Uzņemšanas prasības var atrast tepat blakus -sadaļā “uzņemšana”, kā arī noskaidrot vairāk, sazinoties ar mums. Labākais vecums mācību uzsākšanai: 10 – 14 gadi. Ņemot vērā, ka mācību ilgums ir 5 gadi, vēlams mācības Rokskolā uzsākt tā, lai varētu noslēgt ne vēlāk kā līdz ar vispārējās vidējās izglītības ieguvi.

Programma “Rokmūzika” kā specialitāti piedāvā apgūt elektrisko ģitāru, klasisko ģitāru, basģitāru, bungu spēli vai vokālu, kā arī papildus vienu no šiem instrumentiem vai vokālu apgūt kā otro jeb izvēles instrumentu. Nepieciešamās prasmes un zināšanas tiek sniegtas ritmikas, mūzikas teorijas, mūzikas vēstures, skatuves kultūras un mūzikas menedžmenta nodarbībās. Viena no programmas prioritātēm ir kolektīvā muzicēšana jeb ansamblis, kas ne vien palīdz uzlabot katra individuālo instrumentspēles un saspēles grupā prasmi, bet arī dod iespēju gūt plašu koncertēšanas pieredzi.

Skolas programmu var sekmīgi apgūt paralēli pamatizglītībai un vidējai izglītībai, jo nodarbības notiek pēcpusdienās. Lai pilnībā apmeklētu visas nodarbības Rokskolā, tai jāvelta vidēji 3 darba dienu pēcpusdienas nedēļā.

Skolu beidzot, tiek iegūta apliecība par profesionālās ievirzes izglītību.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE     Privātā mūzikas skola „BJMK Rokskola”
PROGRAMMAS VEIDS     Profesionālās ievirzes izglītības programma
PROGRAMMU KOPA     Mūzika
ĪSTENOŠANAS ILGUMS     5 gadi (1697 stundas)


Mācību Plāns

Priekšmets

1. klase 2. klase 3. klase 4. klase

5. klase

Specialitāte 2x 2x 2x 2x 2x
Mūzikas teorija 1x 1x 1x 1x 1x
Mūzikas literatūra 1x 1x 1x 1x 1x
Izvēles instruments 1x 1x 1x 1x 1x
Ansamblis 2x 2x 2x 2x 2x
Ritmika 1x 1x - - -
Skatuves kultūra - - 1x 1x 1x
Mūzikas kultūra - - - 1x 1x

Mācību priekšmeti Kontaktstundas
Mācību stundu skaits 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase
Instrumenta spēle (vai estrādes vokāls) 350 70 70 70 70 70
Izvēles instruments (vispārējās klavieres, elektriskā ģitāra, basģitāra, klasiskā ģitāra, bungas, basģitāra, estrādes vokāls) 175 35 35 35 35 35
Kolektīvā muzicēšana (ansamblis) 492.5 70 87.5 105 105 125
Mūzikas mācība (solfedžo, tehnoloģijas) 175 35 35 35 35 35
Mūzikas literatūra 175 35 35 35 35 35
Mūzikas kultūra 36 - - - 18 18
Skatuves kultūra 90 - - 20 35 35
Ritmika 105 35 35 35 - -
Prakse (koncerti, konkursi, meistarklases, nometnes) 98.5 12 15 20 20 31.5
Kopā 1697 292 312.5 355 353 384.5


Uzņemšana

Iestājpārbaudījumu prasības

Privātajā mūzikas skolā “BJMK Rokskola” audzēkņi tiek uzņemti 1. un 2. klasē. Vēlamais vecums mācību uzsākšanai 1. klasē 10-14 gadi; vēlams mācības uzsākt tā, lai 5 gadu programmas apguvi varētu noslēgt ne vēlāk kā reizē ar vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības ieguvi.

Uz iestājpārbaudījumiem aicināti gan tie, kas jau apguvuši kāda instrumenta spēles pamatus, gan tie, kam instrumentspēles apguve vēl tikai priekšā. Skaņdarba pēc izvēles atskaņošana var tikt uzskatīta par priekšrocību.

Profesionālās ievirzes izglītības programmas „Rokmūzika” ietvaros ir pieejamas šādas specialitātes – vokāls, bungu spēle, elektriskās ģitāras spēle, klasiskās ģitāras spēle, basģitāras spēle, klavierspēle.

Pēc uzņemšanas profesionālās izglītības ievirzes programmā „Rokmūzika”, izglītojamais skolā iesniedz šādus dokumentus: dzimšanas apliecības kopiju (personas koda uzrādīšanai), vecāku iesniegumu (uz BJMK Rokskolas veidlapas), izziņu no vispārizglītojošās skolas, ģimenes ārsta izziņu 027/u – vispārējais fiziskās veselības novērtējums,  atļauja palielināt slodzi, apgūstot mūzikas programmu.

Prasības:

uz 1. klasi

  • dzirdes pārbaude (piem., ar balsi atkārtot doto skaņu augstumus)
  • ritma pārbaude (dažādas ritma figūras, to atkārtojums pēc dzirdes)
  • saruna par motivāciju un līdzšinējām zināšanām mūzikā
  • ja iespējams papildus: a cappella (bez pavadījuma) dziesma pēc izvēles

2. klase.

  • dzirdes pārbaude
  • ritma pārbaude (t.sk. zināšanas par ritma pierakstu)
  • a cappella dziesma pēc izvēles
  • līdzšinējās prasmes un zināšanas mūzikā
  • saruna par motivāciju